728 x 90

دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران: مخالفت سازمان خبات با هر گونه تلاش برای مطرح کردن پسر شاه

سازمان خبات کردستان ایران - گرامیداشت شهید مصطفی احمدنژاد معروف به دیار خبات
سازمان خبات کردستان ایران - گرامیداشت شهید مصطفی احمدنژاد معروف به دیار خبات

کاک بابا شیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران:

سازمان خبات به صراحت با هر گونه تلاش برای مطرح کردن پسر شاه مخالفت کرده

و معتقد است که آلترناتیو واقعی رژیم آخوندی، شورای ملی مقاومت ایران است

که می‌تواند جایگزینی موقت و مناسب برای حکومت دیکتاتوری باشد

سازمان خبات کردستان ایران - گرامیداشت شهید مصطفی احمدنژاد معروف به دیار خبات

سایت سازمان خبات کردستان ایران روز جمعه ۳۰ دیماه در مقر مرکزی این سازمان مراسم گرامیداشت شهید مصطفی احمدنژاد معروف به دیار خبات را برگزار کرد.

کاک باباشیخ حسینی دبیرکل خبات در سخنرانی خود در مورد شجاعت این شهید گفت: شهید دیار به‌عنوان یک سنت از رهروان واقعی سازمان خبات، تا آخرین نفس خود را به راهی که در پیش گرفته بود اختصاص داد و تا جایی که خون در پیکرش بود با مزدوران رژیم آخوندی جنگید و شجاعانه و سرفرازانه به کاروان شهدای خونین‌ بال کرد و کردستان و سازمان خبات کردستان ایران پیوست. شهید دیار نمونه‌یی از شهدایی بود که جان پاک خود را تقدیم راهش نمودند و شجاعانه تا آخرین لحظه زندگی‌اش تسلیم نشد و اثبات کرد که زندگی خود را برای رسیدن به آزادی میهن فدا کرد و کمترین چیز نزد آنها جانشان بود که تقدیم به آزادی میهن و مسیر سازمان خبات نمود. او انتخاب کرد که دوشادوش مردم کردستان علیه حاکمیت شوم آخوندی وظایف خود را نسبت به میهن اشغال شده و مردم ستمدیده ادا نماید و اکنون بر ماست که ادامه دهنده این مسیر باشیم.

کاک باباشیخ در بحث پیرامون وضعیت سیاسی گفت: افرادی هستند که در خارج از کشور آلترناتیوهای کاذب ایجاد می‌کنند و سعی می‌کنند انقلاب را به انحراف بکشانند، افرادی که خود را به بچه شاه آویزان کرده و تلاش می‌کنند که از پسر این خائن که پیرو راه پدرش است یک فرد خوب و دلسوز نشان دهند. اما نمی‌دانند که مردم به‌خوبی می‌دانند که هیچ فرقی بین پسر شاه و پسر خامنه‌ای وجود ندارد و آن را سرکوبگر مردم بی‌گناه کردستان و ایران می‌دانند. سازمان خبات به صراحت با هر گونه تلاش برای مطرح کردن پسر شاه مخالفت کرده و معتقد است که آلترناتیو واقعی رژیم آخوندی، شورای ملی مقاومت ایران است و این شورا می‌تواند جایگزینی موقت و مناسب برای حکومت دیکتاتوری باشد.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: رژیم ایران با خیال خام خود بر این باور است که با زندان، شکنجه، شهادت، اعدام و سرکوب می‌تواند از مقاومت، قیام، انقلاب و سرنگونی جلوگیری کند، اما نه تنها نتوانسته است جلوی این مردم را بگیرد بلکه سرکوب و تهدید و جنایات تبدیل به تشویق و خشم بیشتر مردم برای مبارزه علیه این حکومت اشغالگر شده است.

(سازمان خبات کردستان ایران - اول بهمن ۱۴۰۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c715e593-9724-4298-b8f7-9694beddc011"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات