728 x 90

خشم هموطنان سربندر در استان خوزستان بعد از آبگرفتگی

سربندر - آبگرفتگی
سربندر - آبگرفتگی

ابراز خشم هموطنان سربندر در استان خوزستان به دزدی و غارتگری رژیم که باعث سیل و آبگرفتگی و ورود فاضلاب به‌خانه‌های مردم شده است.