728 x 90

حمایت شورانگیز هموطنان از گلریزان همیاری با سیمای آزادی، نماد همبستگی ملی برای رساندن صدای لشگر گرسنگان، بیکاران و گورخواب‌ها

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

بابل

حمایت از گلریزان همیاری با نصب پوستر لگو همیاری در خیابان

شهر کرد

‌سیمای آزادی صدای مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی ما هم به همیاری ۲۵می‌پیوندیم

سیمای آزادی صدای آزادیخواهانه مردم ایران در اوج سرکوبهای رژیم آخوندی ما هم به همیاری ۲۵می‌پیوندیم - سیمای آزادی صدای شورش و قیام

کرمانشاه

حمایت از بیست و پنجمین برنامه همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

ما از سیمای آزادی صدای مردم ایران حمایت می‌کنیم

تهران

‌همیاری و گلریزان برای سیمای آزادی - سیمای آزادی تنها صدای مردم ایران برای رسیدن به آزادیست - از آن ماست فردا از آن ماست پیروزی

سیمای آزادی مردم و مقاومت ایران در همیاری ۲۵ در کنار شما هستیم

جویبار

سیمای آزادی صدای شورش و قیام ما به همیاری ۲۵می‌پیوندیم - رهایی آزادی استقلال از جور ستمگر آن آخوندهای در ایران با حمایت از سیمای آزادی درود درود درود

سیمای آزادی صدای شورش و قیام مردم است

تهران

سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران در همیاری ۲۵ با شما هستیم

حمایتهای ما ایرانیان ضامن دوام پخش سیمای آ‌زادی

در بیست و پنجمین همیاری با سیمای آزادی در کنار شما هستیم از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا

سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران همیاری۲۵

سیمای آزادی سیمای امید و مقاومت و پیروزی محتوم ملت ایران در همیاری۲۵ با شما هستیم

رودسر

سیمای آزادی صدای آزادیخواهانه مردم ایران در اوج سرکوبهای رژیم آخوندی، ما به همیاری ۲۵ می‌پیوندیم

تبریز

سیمای آزادی صدای شورش و قیام به همیاری ۲۵می‌پیوندیم

اصفهان

سیمای آزادی صدا و سیمای ما علیه رژیم جنایتکار آخوندی، ما هم به همیاری ۲۵میپوندیم

گلریزان همیاری نماد همبستگی ملی برای پشتیبانی از سیمای آزادی، صدای لشگر گرسنگان بیکاران و گورخوابها - حمایتهای ما تضمین استقرار بخش سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران است