728 x 90

تحصن سراسری معلمان در شهرهای میهن- ۲ دیماه

سقز - دبیرستان آوینی
سقز - دبیرستان آوینی

تحصن سراسری معلمان در شهرهای ایران از اول صبح امروز ۲ دی ۹۸ بنابر فراخوان قبلی معلمان و فرهنگیان شروع شد.

 

بوشهر: تحصن سراسری معلمان دبیرستان نواب صفوی 

روز دوشنبه دوم دیماه ۹۸ تحصن سراسری معلمان مطابق فراخوان قبلی در دبیرستان نواب صفوی برگزار شد.

بوشهر.تحصن سراسری معلمان دبیرستان نواب صفوی

بوشهر.تحصن سراسری معلمان دبیرستان نواب صفوی

 

تحصن سراسری معلمان در سقز

روز دوشنبه تحصن سراسری معلمان در سقز شروع شد. آنها تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود:

نه به فقر و تبعیض

 

سقز.تحصن سراسری معلمان

سقز.تحصن سراسری معلمان

 

تحصن سراسری معلمان هنرستان بیدهندی در سقز

تحصن سراسری معلمان هنرستان بیدهندی در سقز

سقز.تحصن سراسری معلمان دبیرستان فارابی

سقز.تحصن سراسری معلمان دبیرستان فارابی

تحصن سراسری معلمان دبیرستان سعدی در سقز

تحصن سراسری معلمان دبیرستان سعدی در سقز

سقز.تحصن سراسری معلمان دبیرستان آوینی

سقز.تحصن سراسری معلمان دبیرستان آوینی

سقز. تحصن سراسری معلمان دبیرستان آوینی

سقز. تحصن سراسری معلمان دبیرستان آوینی

 

 

 سنندج: مدرسه شهسواری نایسر ناحیه ۱

 

سنندج. اعتصاب معلمان در مدرسه شهید شهسواری

سنندج. اعتصاب معلمان در مدرسه شهسواری

سنندج.تحصن معلمان دبیرستان قانع

سنندج.تحصن معلمان دبیرستان قانع

 

 

شیراز: اعتصاب سراسری معلمان در دبیرستان رشد

شیراز. اعتصاب سراسری معلمان

شیراز. اعتصاب سراسری معلمان

 

 

صفا شهر استان فارس: مدرسه اسلامی
 

صفا شهر استان فارس.اعتصاب معلمان

صفا شهر استان فارس.اعتصاب معلمان

 

 

کردستان: تحصن سراسری معلمان منطقه زیویه،  دبیرستان امام شافعی صاحب

معلمان دبیرستان امام شافعی صاحب در  منطقه زیویه کردستان روز دوشنبه ۲ دی تحصن کردند.

 کردستان.تحصن معلمان منطقه زیویه، دبیرستان امام شافعی صاحب

کردستان.تحصن معلمان منطقه زیویه، دبیرستان امام شافعی صاحب

 

مریوان: تحصن سراسری معلمان دبیرستان وحدت  

روز دوشنبه دوم دیماه ۹۸ تحصن سراسری معلمان در حمایت از بازنشستگان، مطابق فراخوان قبلی در دبیرستان وحدت صفوی در مریوان برگزار شد.

مریوان. تحصن سراسری معلمان دبیرستان وحدت

مریوان. تحصن سراسری معلمان دبیرستان وحدت

مریوان.تحصن سراسری معلمان دبیرستان وحدت

مریوان.تحصن سراسری معلمان دبیرستان وحدت

 

مشهد: هنرستان طه طاهری ناحیه یک مشهد

زندانی آزاد باید گردد/جای معلم زندان نیست

مشهد.اعتصاب معلمان

مشهد.اعتصاب معلمان