728 x 90

تحریم قاطع نمایش انتخابات و یأس و ناامیدی خامنه‌ای

پس از ۴۸ساعت تلاش برای رقم‌سازی، خامنه‌ای برای نخستین بار در ۴دهه گذشته مجبور شد با احتساب ضریب افزایش آرا، عدد زیر ۵۰درصد را بیرون بدهد.

افکت رحمانی فضلی ۴اسفند ۹۸: «۴۲ممیز ۵۷صدم درصد میزان مشارکت در این دوره بوده».

سایت حکومتی بهار ضمن تأکید بر «نه جدی مردم به صندوق‌های رای» نوشت: «ما امروز با یک واقعیت روبه‌رو شده‌ایم که در چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ مشارکت کمتر از ۵۰درصد در انتخابات».(سایت حکومتی بهار ۴اسفند ۹۸)

وزیر کشور آخوندی در توجیه بایکوت صندوق‌ها، ناگزیر به پاسخ اصلی مردم در قیام سراسری آبان و دی اشاره کرد.

نشست خبری وزیر کشور آخوندی ۴اسفند ۹۸: شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم و بحث بیماری کرونا مطرح شد آن شرایط سیاسی و آن حوادثی که ما با آن از قبیل سقوط آن هواپیما بود بعد مباحث آبان بود مسائل دی بود».

آخوند جمعه‌بازار املش ضمن التماس، همین تهدید را یادآوری کرده بود: «باید حتماً از ۵۰درصد بالاتر برود... تماس بگیرید التماس بکنید خواهش بکنید همه سر صندوق رأی بیایند». (آخوند علی رنجبر در جمعه‌بازار املش ۲اسفند ۹۸)

اما حرف اصلی را خامنه‌ای زد که ضمن اعتراف به هوشیاری مردم و مقاومت، به نیروهایش هشدار داد و مأیوسانه گفت بیدار شوید که مردم و کانون‌های شورشی خیز برداشتند و باید بتوانیم از خودمان دفاع کنیم.

خامنه‌ای ۴اسفند ۹۸: «اگر شما تو سنگر مقابل دشمن خوابت ببره معناش این نیست که دشمن هم خوابش برده او بیدار است... هزاران نفر را می‌گذارند برای پیگیری مسائل ایران و مسائل گوناگون ایران ما بایستی میلیونها نفر آماده باشیم برای این‌که هم دفاع کنیم هم ضربه بزنیم».