728 x 90

تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه با شعار مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر!

تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه
تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه

شماری از کارگران هفت‌تپه روز شنبه ۱۷آبان در دفاع از همکاران و نمایندگان خود در مقابل شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می‌دادند: کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد! مرگ بر ستمگر درود بر کارگر!