728 x 90

تجمع اعتراضی پرستاران استان بوشهر

پرستاران در  عین افزایش زمانهای کارشان حقوق متناسب دریافت نمی‌کنند
پرستاران در عین افزایش زمانهای کارشان حقوق متناسب دریافت نمی‌کنند

شماری از پرستاران استان بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و کم شدن کارانه خود سه‌شنبه ۱۳آبان تجمع کردند.

پرستاران معترض گفتند، در دوره کرونا به جای این‌که کارانه آنها افزایش یابد، از مبلغ آن کاسته شده است؛ در عین‌حال، بسیاری از پرستاران «حق کرونا» را تاکنون، دریافت نکرده‌اند.

قابل ذکر است، پرستاران بخش خصوصی این استان نیز چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند که به‌رغم سختی بسیار کار در هشت ماه سپری شده از آغاز کرونا، هنوز پرداخت نشده است.