728 x 90

تامین مالی ۶۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد از بورس ۹۹

بورس
بورس

دهقان رئیس سازمان بورس طی مصاحبه‌یی به غارت مردم از طریق بورس اعتراف کرد و گفت: بورس در سال۹۹ رکوردهایی به جا گذاشت که بیش از ۶۸۰هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای اقتصاد کشور بود. وی افزود: کمک سال قبل بازار سرمایه بی‌نظیر بود. بازار سرمایه کشور را از افتادن در یک تورم سنگین نجات داد.

دهقان گفت: موقعی که مصوبه ۶۸۰هزار صندوق توسعه به صندوق تثبیت کمک شود این یک اثر مثبت داشت ولی وقتی قولی که داده شده انجام نشد، ایفا نشد، بیش از آن چیز که اثر مثبت داشت اثر منفی ایجاد کرد...(سایت بورسیون - ۲۷فروردین)