728 x 90

به آتش کشیدن سطلهای زبانه توسط جوانان در ناحیه یک تهران

آتش زدن تصاویر خامنه‌ای در روز چهارشنبه سوری
آتش زدن تصاویر خامنه‌ای در روز چهارشنبه سوری

امروز سه‌شنبه 22اسفند 96 در ساعت 17در ناحیه یک تهران، جوانان قیام آفرین  6سطل زباله متعلق به مراکز رژیم را آتش زده‌اند که 3سطل زباله که تعدادی عکس خامنه‌ای جنایت‌کار نیز در داخل آن ریخته شده بود در خیابان اوستا در آتش می‌سوخت در خیابانهای اطراف نیز صدای ترقه و بمب لحظه‌ای خاموش نمی‌شد.

 همزمان با چهارشنبه‌سوری آتشین در خیابانهای ناحیه یک تهران  شعارنویسی علیه خامنه‌ای ادامه داشته است در داخل پارک اوستا نیز جوانان قیام آفرین به شعارنویسی علیه خامنه‌ای پرداختند.