728 x 90

برگزاری جلسه «صدای انقلاب ایران» در دفتر شورای شهرداری شهر سولمونا ایتالیا

جلسه «صدای انقلاب ایران» در دفتر شورای شهرداری شهر سولمونا ایتالیا
جلسه «صدای انقلاب ایران» در دفتر شورای شهرداری شهر سولمونا ایتالیا

روز هفتم فروردین، جلسه‌یی تحت عنوان «صدای انقلاب ایران» در دفتر شورای شهرداری شهر سولمونا در ایتالیا به ابتکار خانم جیانا تولیز Gianna tollis مسئول برابری زن و مرد در سطح ملی ایتالیا از سندیکای کارگری ویل و هم‌چنین رئیس انجمن دیوسا Diosa خشونت علیه زنان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا رئیس شورای شهر و شماری از نمایندگان شهر در مورد وضعیت حقوق‌بشر و سرکوب علیه زنان در ایران سخنرانی کردند. سپس خبرنگاران حاضر در این جلسه از خانم شاهد شعله که با دعوت شورای شهرداری این شهر در این جلسه حضور یافته بود، سؤالاتی را مطرح کردند.

در انتها نیز خانم جیانا تولیز در یک قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر رژیم آخوندی که از طرف ۳سندیکای اصلی کارگری استان آبروزو Abruzzo برای محکومیت رژیم و پشتیبانی از مردم ایران در جلسه ۲مارس در شورای استانداری به‌تصویب رسیده بود، به‌عنوان همبستگی با قیام مردم ایران به خانم شاهد شعله اهدا شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84c9d319-b889-45ab-b83d-49ec3f835923"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات