728 x 90

اعتصاب پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی

اعتصاب پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی
اعتصاب پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی

کلیه پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی چهارشنبه ۸مرداد دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. علت اعتصاب، پیشنهاد دستمزد پایین به پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی از جانب شرکت ایران افق می‌باشد.

به احتمال زیاد روز جمعه این میدان نفتی که توسط شرکت نفت چین مدیریت می‌شود از مدار تولید خارج خواهد شد.

-اعتصاب پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی