728 x 90

اعتصاب حدود ۲هزار کارگر در عسلویه

پالایشگاه عسلویه
پالایشگاه عسلویه

در اعتصابات کارگران عسلویه حدود ۲۰۰۰نفر دست به اعتصاب زدند. در فاز ۱۴ کنگان هنوز اعتصاب است و کل فازها نیمه تعطیل هستند. جوشکارها و فیترها در اعتصاب هستند و کارمندان اداری مشغول کار هستند.