728 x 90

اعتراف به روند کُند واکسیناسیون

واکسیناسیون
واکسیناسیون

روزنامه حکومتی مستقل با عنوان واکسیناسیون کُند اعتراف کرد و نوشت: در حالی که واکسیناسیون در برخی کشورهای جهان با واکسنهای مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی و نهادهای معتبر دیگر آغاز شده بود، واکسنهای ساخت ایران تازه وارد فاز اول آزمایش شده بودند. برخی کشورهای جهان چند میلیون نفر از ساکنان خود را واکسینه کرده‌اند ولی در ایران این رقم به یک میلیون نزدیک هم نشده. تاکنون تمام سؤالات از مقامات بی‌پاسخ مانده است و اگر هم جایی پاسخی داده شود، بهانه تحریم است ( مستقل ۱۲اسفند).