728 x 90

اعتراف خامنه‌ای به نیروی برانداز و آلترناتیو!

خامنه‌ای - ۲۹آذر ۱۴۰۱: جوانهای ما و شما، قضایای منافقین را نمی‌دانند

غریب آبادی - ۳خرداد ۱۴۰۱: در هیچ ملاقاتی نیست با سفرای کشورهای اروپایی یا هیأتهای کشورهای اروپایی که به قضیه منافقین نپردازیم

پاسدار دامغانی فرمانده سپاه استان سمنان - ۶ خرداد ۱۴۰۱: کانون‌های شورشی که به‌هرحال منافقین سازماندهی می‌کنند اینها می‌توانند امنیت دچار مسأله بکنند

حسن کوهکن نماینده پیشین مجلس - ۵اردیبهشت: پایگاه تیرانای منافقین فعال هستند

غریب آبادی - ۳خرداد ۱۴۰۱: در پاریس اینها هستند در انگلیس هستند

رئیسی جلاد - ۶خرداد ۱۴۰۱: ما هر شیطنتی و فتنه‌ای که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای نفاق را می‌بینید

بیخود نیست که در اسناد به‌دست آمده از بانک‌های اطلاعاتی وزارت‌خارجه رژیم آمده است:

مجاهدین تنها سازمانی هستند که برای آلترناتیو بودن، برنامه دارند. بنابراین مجاهدین هم برانداز هستند و هم آلترناتیو...

شعار کانون‌های شورشی در تهران: مجاهدین خلقیم با شیخ در نبردیم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/834d2a7e-d22a-401d-a137-8c1e9b505881"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات