728 x 90

اعتراف به «فسادهای بزرگ» از سوی «نهادهای درشت»

وزارت جهاد کشاورزی رژیم
وزارت جهاد کشاورزی رژیم

فسادهای بزرگ و سرقتهای کوچک، عنوان روزنامه حکومتی اعتماد ۹تیر، است که به غارت و چپاول و «فسادهای بزرگ» که به‌طور سیستماتیک از سوی مهره‌های درشت و دیگر سردمداران نظام صورت می‌گیرد، اعتراف می‌کند.
اعتماد نوشت:... آمارهای فساد بزرگ نیز در حال افزایش است و اخبار فساد در سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی اخیراً رسانه‌یی شده است. این آمارها نیز نشان می‌دهد هر اندازه که فساد‌های بزرگ افزایش پیدا می‌کند به همان نسبت نیز سرقت‌های خرد که برآمده از فقر و گرفتاریهای معیشتی است، رشد می‌کند. در همین زمینه، اقشار مختلف از جمله معلمان و بازنشستگان کشور با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه هستند که ضرورت حل این مشکلات یک اولویت جدی است. طبیعی است که اگر قرار باشد اولویتی برای جامعه در نظر گرفته شود، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، هم‌چنین مقابله با ساختارهای مفسده‌انگیز (؟!) در بخش‌های اقتصادی یک اولویت عاجل است. .
اعتماد در بخش دیگر از گزارش خود با اشاره به‌عملکرد سرکوبگرانه «گشتهای ارشاد‌» تحت عنوان برخورد با بی‌حجابی اشاره می‌کند و ضمن اعتراف به انزجار و نفرت عمومی نسبت و بی‌اثر بودن این طرح سرکوبگرانه به پیامدهای اجتماعی نوشت:... هرازگاهی مردم ایران و جوانان شاهد برخی رفتارهای سلبی، تند و خشن در خیابان‌ها توسط برخی ضابطان پیرامون برخورد با بی‌حجابی یا محافظت از نوع پوشش خانم‌ها هستند و همین برخوردها باعث بروز نارضایتی‌های فراوانی میان جوانان شده است. به‌گونه‌یی که حتی برخی اقشار که از حجاب و پوشش مناسب نیز برخوردار هستند برای اعلام مخالفت و انزجار از این رویکرد سلبی، اقدام به رفتارهای مقابله‌ای می‌کنند. در شرایطی که مجموعه عالمان علوم اجتماعی، تحلیلگران و کارشناسان به بی‌اثر بودن این رفتارها رأی می‌دهند، به نظرم دیگر زمان آن رسیده است که متولیان امر نیز از این روش‌های سلبی دست بردارند و نوع دیگری از رفتار را برگزینند. (روزنامه حکومتی اعتماد ۹تیر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0c62a79f-05b6-42ef-bb36-11b434ad78c0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات