728 x 90

ادامه اعتصاب بازاریان در تبریز،همدان ،آستارا،مراغه،سنندج

تعطیلی بازار تبریز۲۶آبان۹۷
تعطیلی بازار تبریز۲۶آبان۹۷

روز شنبه ۲۶آبان ماه ۹۷بازاریان در تبریز دست به اعتصاب زدند. مغازه‌داران در خیابان تربیت و بازار میوه و سبزی و همین‌طور بخشهای دیگری از بازار در اعتراض به گرانی و کمبود جنس و نبود مشتری از باز کردن مغازه‌هایشان خودداری کردند.

همچنین د ر شهرهای همدان و آستارا بازاریان در اعتراض به کسادی و وضعیت نامناسب اقتصادی از باز کردن مغازه ه و مراکز فروش خودداری کردند.

شهرههای سنندج و مراغه نیز روز شنبه با ممانعت از رفتن به محل کار و باز کردن مغازه به اعتصاب سراسری بازاریان پیوستند.

تبریز تعطیلی بازار سبزی و میوه و مغازه‌های خیابان تربیت

تبریز تعطیلی بازار سبزی و میوه و مغازه‌های خیابان تربیت

تعطیلی بازارهای همدان و آستارا ۲۶آبان ۹۷

تعطیلی بازارهای همدان و آستارا ۲۶آبان ۹۷

 

اعتصاب سراسری بازار سنندج-۲۶آبان ۹۷

اعتصاب سراسری بازار سنندج-۲۶آبان ۹۷

 

اعتصاب بازار قدیم مراغه -۲۶آبان۹۷

اعتصاب بازار قدیم مراغه -۲۶آبان۹۷