728 x 90

ابتکار: اگر جنبش گرسنگان راه بیفتد، هیچ چیز باقی نخواهد ماند

قیام  آبان ۹۸- به  آتش کشیدن بانک  ملی بهبهان
قیام آبان ۹۸- به آتش کشیدن بانک ملی بهبهان

روزنامه حکومتی ابتکار در سرمقاله امروز شنبه ۱۱مرداد ترس و وحشت رژیم از شورش و اعتراضات اخیر در اثر فقر و گرسنگی مردم ایران و غارت و چپاول سرمایه‌های کشور توسط سران رژیم با عنوان "تا دیر نشده متمکنان جامعه دست به کار شوند" نوشت: «خیلی وقت است که وضع معیشت به نقطه هشدار رسیده است. هر روز معترضان به وضع موجود تعدادشان افزایش می‌یابد. در واقع، رسیدن اعتراض به نقطه جوشِ بقا، یعنی دیگر کار از اعتراض گذشته است! راه افتادنِ جنبش گرسنگان دیگر نمی‌تواند اعتراض مدنی تلقی شود».

این روزنامه با اشاره به قیامها و اعتراضهای سال گذشته نوشت: «مدت زیادی است که جامعه ما در لبه پارادایم اعتراض زندگی می‌کند. در این مدت، این جامعه بارها به نقطه جوش رسیده است اما به هر علت فرو نشسته است. آبان‌ماه یک خروجِ نصفه و نیمه شورشیانِ گرسنه بود.
گره ماجرا نه در نظارت مجلس است و نه مدیریت دولت؛ قصه حادتر از این حرف‌ها است. راهبردهای کنونی به بن‌بست رسیده‌اند و باید تجدیدنظری جدی در راهبردها داشته باشیم».

این روزنامه حکومتی در ادامه با اشاره به نابرابریهای ثروت و فاصله طبقاتی در کشور و خشم فرو خفته مردم و جوانان میهن نوشت: «نابرابری ثروت و فاصله وحشتناک طبقاتی در ایران، به نقطه‌ای بیمناک رسیده است. قطعاً این نشان می‌دهد که هم امکانات به‌صورت نابرابر توزیع شده و هم کشور به‌طور ناکارآمد اداره می‌شود و هم متمکنان جامعه تکالیف مالی خویش را انجام نداده‌اند وهم دهها نقصان دیگر را حکایت می‌کند. علت مشکلات هر چه باشد، وضع فعلی قابل ادامه نیست. ما مدتها است از نقطه هشدار عبور کرده‌ایم. اگر جنبش گرسنگان به‌طور کامل راه بیفتد، هیچ چیز دیگر باقی نخواهد ماند.
با رخ دادنِ چنین جنبشی و رسیدن به چنان وضعی، هر کس که بیشترین سود را تاکنون برده است بیشترین ضرر را می‌کند. برنده‌ها بزرگترین بازنده‌ها می‌شوند. در چنین وضعی، هیچ سرمایه‌یی نمی‌تواند در سایه امنیت بماند و یا امنیت بیافریند!
اگر تکانه‌ای مثبت و جدی به وضع فعلی وارد نشود، دیر یا زود، آتشی افروخته خواهد شد و به جان خرمنهای سرمایه خواهد افتاد!».