728 x 90

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور
آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور

ایرانیان آزاده در سوئیس روز سه‌شنبه ۲۹شهریور در گرامی‌داشت قتل مهسا امینی توسط نیروهای سرکوبگر و گشت کشتار خامنه‌ای آکسیون اعتراضی برگزار کردند.

 

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی با شعار ما همه مهسا هستیم بجنگ تا بجنگیم

 

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی با شعار سنگفرش هرخیابان پرشد زخون یاران

 

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 0

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 1

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 2

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 3

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 4

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 5

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 6

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 7

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 8

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 9

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 10

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 11

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 12

آکسیون ایرانیان آزاده در سوئیس در گرامی‌داشت مهسا امینی - ۲۹شهریور - 13
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5dc71da6-d5d5-465d-9418-e3f756616b08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات