728 x 90

آخوند فرزانه: آنها می‌گویند که اگر مردم رأی ندادند یعنی نظام را نمی‌خواهند، پس ما حق داریم این نظام را سرنگون کنیم

آخوند فرزانه ، در نمایش جمعه مشهد
آخوند فرزانه ، در نمایش جمعه مشهد

آخوند فرزانه جمعه ۲۴ اردیبهشت، در نمایش جمعه مشهدبا ابراز وحشت از فضای عمومی و تحریم همه‌جانبه انتخابات قلابی، به نه بزرگ مردم به تمامیت رژیم در انتخابات قلابی اعتراف کرد.

وی با عجز و التماس خطاب به نیروهای وارفته گفت: «ما مهمترین مسأله‌ای که با آن در این روزها مواجه هستیم و باید هوشیارانه و عالمانه و مومنانه اقدام‌کنیم انتخابات است انتخابات را کم نگیرید که نمی‌گیرید... یعنی اگر این حق را در قالب وظیفه انجام ندادید گناه کردید


وی در ادامه بخشی از سخنان خود با اعتراف به فضای بایکوت سراسری انتخابات قلابی رژیم از سوی مردم گفت:... رأی ندهیم آنها خوشحال می‌شوند که شما رأی ندهید آنها می‌گویند که اگر مردم رأی ندادند یعنی نظام را نمی‌خواهند، پس ما حق داریم نظامی که مردم نمی‌خواهند مردم ایران نمی‌خواهند از مردم ایران حمایت کنیم این نظام را سرنگون کنیم این همه تلاش برای این‌که رأی مردم رأی ندهند یا مردم برگرد (ٰتلویزیون آستان رضوی رژیم ۲۴اردیبهشت).