728 x 90

به آتش کشیدن مظاهر فریب و سرکوب مردم در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

خرم‌آباد - کانون شورشی ۲۷۲ - ۱۶شهریور

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت موسوم به حوزه علمیه رضویه

مشهد - کانون شورشی ۶۶۱ - ۱۶شهریور

انفجار در کمیته غارت و چپاول امداد خمینی ملعون

شهر ضا–کانون شورشی ۵۰۱ - ۱۶شهریور

آتش زدن تابلو مقر گردان ۱۱۴ ضدامام حسین

اصفهان – کانون شورشی ۴۰۱- ۱۶شهریور

آتش زدن تابلو محل احداث ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان دهاقان - آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای و پاسدار سلیمانی

قم - کانون شورشی ۴۵۰ - ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

لنگرود - کانون شورشی ۵۵۰ - ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

تهران (پردیس) - کانون شورشی ۱۳۰ - ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

کرج –کانون شورشی ۴۳۷ - ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی روی درب پایگاه بسیج

نور (مازندران) - کانون شورشی ۱۷۰ - ۱۶شهریور

آتش زدن بنر تبلیغی رژیم برای غارتگری از مردم